General

Krishna Katha Contest Season II - List 10

Krishna Katha Contest Season II – List 10

10th List of Shri Krishna Katha Season II contestants No. Name Submitted on URL Language Age Place 226 Vaishnavi Rajaram 25.08.18 https://youtu.be/aRvyDI6uo7k Kannada 5 Trikkur, Kearala 227 Sinchana Joshi 25.08.18 https://youtu.be/1RytjSOJyp0 Kannada 7 Bengaluru 228 Manomay Karant 25.08.18 https://youtu.be/nwmQjQuB9ow Kannada 5 Sasthana 229 Prajwal V. Kulkarni 25.08.18 https://youtu.be/CEmgWE9qzP0 Hindi 9 Jamnagar 230 Gourav Shenoy 25.08.18

Krishna Katha Contest Season II – List 10 Read More »

Krishna Katha Contestants list - 8

Krishna Katha Contest Season II – List 8

8th List of Shri Krishna Katha contest – Season II No. Name Submitted on URL Language Age Place 176 N/A 25.08.18 https://youtu.be/50ikb0m7TmI Kannada NA NA 177 Pradyota Chiplunkar 25.08.18 https://youtu.be/8-uVxEDXp0w Kannada 4 Mumbai 178 Avani B 25.08.18 https://youtu.be/JvfCrZ6DDoY Kannada 5 NA 179 Suhrut Prabhu 25.08.18 https://youtu.be/5Fx6qYRS-aE Konkani 4 NA 180 Haritha 25.08.18 https://youtu.be/91n0vmRfGd0 Tamil 5

Krishna Katha Contest Season II – List 8 Read More »