• Haridwara
 • Prayaga
 • Dwaraka
 • Pandarapura
 • Mumbai
 • Kavooru
 • AnnaNagar, Chennai
 • KanyaKumari
 • Srirangam
 • Utukuli
 • Malleshwaram, Bengaluru
 • Vidyamanya Nagara, Bengaluru
 • Sri Ramadhama, Nelamangala

 • Yoga Deepika Vidyapeetha
 • Tattwa Samshodhana Samsat
 • Vishva Sanjeevini Hospital