Purushottama Yaaga

Shri Purushottama Yoga

ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮಧಃಶಾಖಮಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಯಮ್ |
ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್ || 1 ||

श्रीभगवानुवाच ।
ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।
छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ 1 ॥

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।
अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके ॥ 2 ॥

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नांतो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ॥ 3 ॥

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तंति भूयः ।
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ 4 ॥

निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।
द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंङ्ञैर्गच्छंत्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ 5 ॥

न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः ।
यद्गत्वा न निवर्तंते तद्धाम परमं मम ॥ 6 ॥

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।
मनःषष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 7 ॥

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानिवाशयात् ॥ 8 ॥

श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ 9 ॥

उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितम् ।
विमूढा नानुपश्यंति पश्यंति ङ्ञानचक्षुषः ॥ 10 ॥

यतंतो योगिनश्चैनं पश्यंत्यात्मन्यवस्थितम् ।
यतंतो‌ऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यंत्यचेतसः ॥ 11 ॥

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते‌ऽखिलम् ।
यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ 12 ॥

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ 13 ॥

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ 14 ॥

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ङ्ञानमपोहनं च ।
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ 15 ॥

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो‌ऽक्षर उच्यते ॥ 16 ॥

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युधाहृतः ।
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ 17 ॥

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 18 ॥

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 19 ॥

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ 20 ॥

ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशो‌ऽध्यायः ॥15 ॥

 

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮಧಃಶಾಖಮಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಯಮ್ |
ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್ || 1 ||

ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಸೃತಾಸ್ತಸ್ಯ ಶಾಖಾ ಗುಣಪ್ರವೃದ್ಧಾ ವಿಷಯಪ್ರವಾಲಾಃ |
ಅಧಶ್ಚ ಮೂಲಾನ್ಯನುಸಂತತಾನಿ ಕರ್ಮಾನುಬಂಧೀನಿ ಮನುಷ್ಯಲೋಕೇ || 2 ||

ನ ರೂಪಮಸ್ಯೇಹ ತಥೋಪಲಭ್ಯತೇ ನಾಂತೋ ನ ಚಾದಿರ್ನ ಚ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾ |
ಅಶ್ವತ್ಥಮೇನಂ ಸುವಿರೂಢಮೂಲಮಸಂಗಶಸ್ತ್ರೇಣ ದೃಢೇನ ಛಿತ್ತ್ವಾ || 3 ||

ತತಃ ಪದಂ ತತ್ಪರಿಮಾರ್ಗಿತವ್ಯಂ ಯಸ್ಮಿನ್ಗತಾ ನ ನಿವರ್ತಂತಿ ಭೂಯಃ |
ತಮೇವ ಚಾದ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಪ್ರಸೃತಾ ಪುರಾಣೀ || 4 ||

ನಿರ್ಮಾನಮೋಹಾ ಜಿತಸಂಗದೋಷಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮನಿತ್ಯಾ ವಿನಿವೃತ್ತಕಾಮಾಃ |
ದ್ವಂದ್ವೈರ್ವಿಮುಕ್ತಾಃ ಸುಖದುಃಖಸಂಙ್ಞೈರ್ಗಚ್ಛಂತ್ಯಮೂಢಾಃ ಪದಮವ್ಯಯಂ ತತ್ || 5 ||

ನ ತದ್ಭಾಸಯತೇ ಸೂರ್ಯೋ ನ ಶಶಾಂಕೋ ನ ಪಾವಕಃ |
ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೇ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ || 6 ||

ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೇ ಜೀವಭೂತಃ ಸನಾತನಃ |
ಮನಃಷಷ್ಠಾನೀಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ || 7 ||

ಶರೀರಂ ಯದವಾಪ್ನೋತಿ ಯಚ್ಚಾಪ್ಯುತ್ಕ್ರಾಮತೀಶ್ವರಃ |
ಗೃಹೀತ್ವೈತಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ವಾಯುರ್ಗಂಧಾನಿವಾಶಯಾತ್ || 8 ||

ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚಕ್ಷುಃ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಚ ರಸನಂ ಘ್ರಾಣಮೇವ ಚ |
ಅಧಿಷ್ಠಾಯ ಮನಶ್ಚಾಯಂ ವಿಷಯಾನುಪಸೇವತೇ || 9 ||

ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಸ್ಥಿತಂ ವಾಪಿ ಭುಂಜಾನಂ ವಾ ಗುಣಾನ್ವಿತಮ್ |
ವಿಮೂಢಾ ನಾನುಪಶ್ಯಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಙ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷಃ || 10 ||

ಯತಂತೋ ಯೋಗಿನಶ್ಚೈನಂ ಪಶ್ಯಂತ್ಯಾತ್ಮನ್ಯವಸ್ಥಿತಮ್ |
ಯತಂತೋ‌ಽಪ್ಯಕೃತಾತ್ಮಾನೋ ನೈನಂ ಪಶ್ಯಂತ್ಯಚೇತಸಃ || 11 ||

ಯದಾದಿತ್ಯಗತಂ ತೇಜೋ ಜಗದ್ಭಾಸಯತೇ‌ಽಖಿಲಮ್ |
ಯಚ್ಚಂದ್ರಮಸಿ ಯಚ್ಚಾಗ್ನೌ ತತ್ತೇಜೋ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಮಕಮ್ || 12 ||

ಗಾಮಾವಿಶ್ಯ ಚ ಭೂತಾನಿ ಧಾರಯಾಮ್ಯಹಮೋಜಸಾ |
ಪುಷ್ಣಾಮಿ ಚೌಷಧೀಃ ಸರ್ವಾಃ ಸೋಮೋ ಭೂತ್ವಾ ರಸಾತ್ಮಕಃ || 13 ||

ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ |
ಪ್ರಾಣಾಪಾನಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಮ್ || 14 ||

ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ಙ್ಞಾನಮಪೋಹನಂ ಚ |
ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತಕೃದ್ವೇದವಿದೇವ ಚಾಹಮ್ || 15 ||

ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೇ ಕ್ಷರಶ್ಚಾಕ್ಷರ ಏವ ಚ |
ಕ್ಷರಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕೂಟಸ್ಥೋ‌ಽಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೇ || 16 ||

ಉತ್ತಮಃ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯುಧಾಹೃತಃ |
ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯಮಾವಿಶ್ಯ ಬಿಭರ್ತ್ಯವ್ಯಯ ಈಶ್ವರಃ || 17 ||

ಯಸ್ಮಾತ್ಕ್ಷರಮತೀತೋಽಹಮಕ್ಷರಾದಪಿ ಚೋತ್ತಮಃ |
ಅತೋಽಸ್ಮಿ ಲೋಕೇ ವೇದೇ ಚ ಪ್ರಥಿತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ || 18 ||

ಯೋ ಮಾಮೇವಮಸಂಮೂಢೋ ಜಾನಾತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ |
ಸ ಸರ್ವವಿದ್ಭಜತಿ ಮಾಂ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ || 19 ||

ಇತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಿದಮುಕ್ತಂ ಮಯಾನಘ |
ಏತದ್ಬುದ್ಧ್ವಾ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಸ್ಯಾತ್ಕೃತಕೃತ್ಯಶ್ಚ ಭಾರತ || 20 ||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ

ಪುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗೋ ನಾಮ ಪಂಚದಶೋ‌ಽಧ್ಯಾಯಃ ||15 ||

 

 

அத பஞ்சதஶோ‌உத்யாயஃ |

ஶ்ரீபகவானுவாச |
ஊர்த்வமூலமதஃஶாகமஶ்வத்தம் ப்ராஹுரவ்யயம் |
சன்தாம்ஸி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ஸ வேதவித் || 1 ||

அதஶ்சோர்த்வம் ப்ரஸ்றுதாஸ்தஸ்ய ஶாகா குணப்ரவ்றுத்தா விஷயப்ரவாலாஃ |
அதஶ்ச மூலான்யனுஸம்ததானி கர்மானுபன்தீனி மனுஷ்யலோகே || 2 ||

ன ரூபமஸ்யேஹ ததோபலப்யதே னான்தோ ன சாதிர்ன ச ஸம்ப்ரதிஷ்டா |
அஶ்வத்தமேனம் ஸுவிரூடமூலமஸங்கஶஸ்த்ரேண த்றுடேன சித்த்வா || 3 ||

ததஃ பதம் தத்பரிமார்கிதவ்யம் யஸ்மின்கதா ன னிவர்தன்தி பூயஃ |
தமேவ சாத்யம் புருஷம் ப்ரபத்யே யதஃ ப்ரவ்றுத்திஃ ப்ரஸ்றுதா புராணீ || 4 ||

னிர்மானமோஹா ஜிதஸங்கதோஷா அத்யாத்மனித்யா வினிவ்றுத்தகாமாஃ |
த்வன்த்வைர்விமுக்தாஃ ஸுகதுஃகஸம்ஜ்ஞைர்கச்சன்த்யமூடாஃ பதமவ்யயம் தத் || 5 ||

ன தத்பாஸயதே ஸூர்யோ ன ஶஶாங்கோ ன பாவகஃ |
யத்கத்வா ன னிவர்தன்தே தத்தாம பரமம் மம || 6 ||

மமைவாம்ஶோ ஜீவலோகே ஜீவபூதஃ ஸனாதனஃ |
மனஃஷஷ்டானீன்த்ரியாணி ப்ரக்றுதிஸ்தானி கர்ஷதி || 7 ||

ஶரீரம் யதவாப்னோதி யச்சாப்யுத்க்ராமதீஶ்வரஃ |
க்றுஹீத்வைதானி ஸம்யாதி வாயுர்கன்தானிவாஶயாத் || 8 ||

ஶ்ரோத்ரம் சக்ஷுஃ ஸ்பர்ஶனம் ச ரஸனம் க்ராணமேவ ச |
அதிஷ்டாய மனஶ்சாயம் விஷயானுபஸேவதே || 9 ||

உத்க்ராமன்தம் ஸ்திதம் வாபி புஞ்ஜானம் வா குணான்விதம் |
விமூடா னானுபஶ்யன்தி பஶ்யன்தி ஜ்ஞானசக்ஷுஷஃ || 10 ||

யதன்தோ யோகினஶ்சைனம் பஶ்யன்த்யாத்மன்யவஸ்திதம் |
யதன்தோ‌உப்யக்றுதாத்மானோ னைனம் பஶ்யன்த்யசேதஸஃ || 11 ||

யதாதித்யகதம் தேஜோ ஜகத்பாஸயதே‌உகிலம் |
யச்சன்த்ரமஸி யச்சாக்னௌ தத்தேஜோ வித்தி மாமகம் || 12 ||

காமாவிஶ்ய ச பூதானி தாரயாம்யஹமோஜஸா |
புஷ்ணாமி சௌஷதீஃ ஸர்வாஃ ஸோமோ பூத்வா ரஸாத்மகஃ || 13 ||

அஹம் வைஶ்வானரோ பூத்வா ப்ராணினாம் தேஹமாஶ்ரிதஃ |
ப்ராணாபானஸமாயுக்தஃ பசாம்யன்னம் சதுர்விதம் || 14 ||

ஸர்வஸ்ய சாஹம் ஹ்றுதி ஸன்னிவிஷ்டோ மத்தஃ ஸ்ம்றுதிர்ஜ்ஞானமபோஹனம் ச |
வேதைஶ்ச ஸர்வைரஹமேவ வேத்யோ வேதான்தக்றுத்வேதவிதேவ சாஹம் || 15 ||

த்வாவிமௌ புருஷௌ லோகே க்ஷரஶ்சாக்ஷர ஏவ ச |
க்ஷரஃ ஸர்வாணி பூதானி கூடஸ்தோ‌உக்ஷர உச்யதே || 16 ||

உத்தமஃ புருஷஸ்த்வன்யஃ பரமாத்மேத்யுதாஹ்றுதஃ |
யோ லோகத்ரயமாவிஶ்ய பிபர்த்யவ்யய ஈஶ்வரஃ || 17 ||

யஸ்மாத்க்ஷரமதீதோ‌உஹமக்ஷராதபி சோத்தமஃ |
அதோ‌உஸ்மி லோகே வேதே ச ப்ரதிதஃ புருஷோத்தமஃ || 18 ||

யோ மாமேவமஸம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் |
ஸ ஸர்வவித்பஜதி மாம் ஸர்வபாவேன பாரத || 19 ||

இதி குஹ்யதமம் ஶாஸ்த்ரமிதமுக்தம் மயானக |
ஏதத்புத்த்வா புத்திமான்ஸ்யாத்க்றுதக்றுத்யஶ்ச பாரத || 20 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

புருஷோத்தமயோகோ னாம பஞ்சதஶோ‌உத்யாயஃ ||15 ||

 

atha panchadaSOdhyaayaH |

Sreebhagavaanuvaacha |
oordhvamoolamadhaHSaakhamaSvatthaM praahuravyayam |
CandaaMsi yasya parNaani yastaM vEda sa vEdavit || 1 ||

adhaSchOrdhvaM prasRutaastasya Saakhaa guNapravRuddhaa viShayapravaalaaH |
adhaScha moolaanyanusaMtataani karmaanubandheeni manuShyalOkE || 2 ||

na roopamasyEha tathOpalabhyatE naantO na chaadirna cha saMpratiShThaa |
aSvatthamEnaM suvirooDhamoolamasangaSastrENa dRuDhEna Cittvaa || 3 ||

tataH padaM tatparimaargitavyaM yasmingataa na nivartanti bhooyaH |
tamEva chaadyaM puruShaM prapadyE yataH pravRuttiH prasRutaa puraaNee || 4 ||

nirmaanamOhaa jitasangadOShaa adhyaatmanityaa vinivRuttakaamaaH |
dvandvairvimuktaaH sukhaduHkhasaMgnyairgachCantyamooDhaaH padamavyayaM tat || 5 ||

na tadbhaasayatE sooryO na SaSaankO na paavakaH |
yadgatvaa na nivartantE taddhaama paramaM mama || 6 ||

mamaivaaMSO jeevalOkE jeevabhootaH sanaatanaH |
manaHShaShThaaneendriyaaNi prakRutisthaani karShati || 7 ||

SareeraM yadavaapnOti yachchaapyutkraamateeSvaraH |
gRuheetvaitaani saMyaati vaayurgandhaanivaaSayaat || 8 ||

SrOtraM chakShuH sparSanaM cha rasanaM ghraaNamEva cha |
adhiShThaaya manaSchaayaM viShayaanupasEvatE || 9 ||

utkraamantaM sthitaM vaapi bhunjaanaM vaa guNaanvitam |
vimooDhaa naanupaSyanti paSyanti gnyaanachakShuShaH || 10 ||

yatantO yOginaSchainaM paSyantyaatmanyavasthitam |
yatantOpyakRutaatmaanO nainaM paSyantyachEtasaH || 11 ||

yadaadityagataM tEjO jagadbhaasayatEkhilam |
yachchandramasi yachchaagnau tattEjO viddhi maamakam || 12 ||

gaamaaviSya cha bhootaani dhaarayaamyahamOjasaa |
puShNaami chauShadheeH sarvaaH sOmO bhootvaa rasaatmakaH || 13 ||

ahaM vaiSvaanarO bhootvaa praaNinaaM dEhamaaSritaH |
praaNaapaanasamaayuktaH pachaamyannaM chaturvidham || 14 ||

sarvasya chaahaM hRudi sanniviShTO mattaH smRutirgnyaanamapOhanaM cha |
vEdaiScha sarvairahamEva vEdyO vEdaantakRudvEdavidEva chaaham || 15 ||

dvaavimau puruShau lOkE kSharaSchaakShara Eva cha |
kSharaH sarvaaNi bhootaani kooTasthOkShara uchyatE || 16 ||

uttamaH puruShastvanyaH paramaatmEtyudhaahRutaH |
yO lOkatrayamaaviSya bibhartyavyaya eeSvaraH || 17 ||

yasmaatkSharamateetOhamakSharaadapi chOttamaH |
atOsmi lOkE vEdE cha prathitaH puruShOttamaH || 18 ||

yO maamEvamasaMmooDhO jaanaati puruShOttamam |
sa sarvavidbhajati maaM sarvabhaavEna bhaarata || 19 ||

iti guhyatamaM SaastramidamuktaM mayaanagha |
Etadbuddhvaa buddhimaansyaatkRutakRutyaScha bhaarata || 20 ||

OM tatsaditi SreemadbhagavadgeetaasoopaniShatsu brahmavidyaayaaM yOgaSaastrE SreekRuShNaarjunasaMvaadE

puruShOttamayOgO naama panchadaSOdhyaayaH ||15 ||

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.