Daily Events

Daily Events : 07.03.2018

07.04.2018 | Budha Vara | Vishakha Nakshatra | Shashti Tithi

07.04.2018 | Budha Vara | Vishakha Nakshatra | Shashti Tithi
 

Time Event
09:00 AM

Laksha Tulasi Archane & Maha Pooje

03.000 PM Ekadashi Mahatme Tala Maddale by
Mahila Yakshagana Mangali, Karnataka Sangha, Chennai
3:30 PM Chandra Shala Purana
Discourse By : Vidwan Mohana Acharya, Sub: Vishnu Sahasranama
5:00 PM Madhwamanya Paryaya Jnana Yajna at Rajangana
Discourse on Shri Padma Purana by Poojya Sri Suvidyendra Teertha Sripadaru
7:00 PM Chamara Seve, Raatri Pooje
Suvarna Palaki Seva : By Sri Nitin B.K. Bengaluru
7:30 PM Rathotsava
   
24X7

Nirantara Hari Dasa Bhajana Program by
Sindhura Bhajana Mandali, Arlapadavu
Vaidehi Bhajana Mandali, Bolvaru, Putturu
Vaishnavi Bhajana Mandali, Bolvaru, Putturu
Mahalakshmi Bhajana Mandali, Suliya Padavu
Srirama Bhajana Mandali, Kemminja, Putturu
Harihareshwara Bhajana Mandali, Kollamogaru

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.