dAILY eVENTS

Daily Events 22.02.2018 – Sri Raghavendra Vardhanti

22.02.2018 | Brihaspati Vara | Bharani Nakshatra

Daily Events :

22.02.2018 | Brihaspati Vara | Bharani Nakshatra
 

Time Event
9:00 AM Laksha Tulasi Archane
Seva : Shri Dhruv Chouhan & Shri Surendar Chouhan, Bengaluru
10:30 AM Maha Pooje
3:30 PM Chandra Shala Purana
Discourse By : Vidwan Mohana Acharya, Sub: Vishnu Sahasranama
7:00 PM Chamara Seve, Raatri Pooje
7:30 PM Rathotsava
   
  Raghavendra Saptaha Events
6:00 AM Suprabhata & Pratah Chintane : Guided by Vidwan Sri Appannacharya
8:00 AM Vardhanti Utsava of Sri Raghavendra Teertharu, Sahsra Kalasha Ksheerabhisheka to Sri Rayaru
10:00 AM Anugraha Sandesha by Sri Vishvapriya Teertha Swamiji
10:40 AM Pushpa Yaaga
2:30 PM Natya Pradarshana by Kum Parimala Haripriya Rajahmundry
4:30 PM Discourse By Vidwan Madanuru Pavamana Acharya
5:15 PM Tottilu Seve
6:00 PM Anugraha Sandesha & Phala Mantrakshate by His Holiness Swamiji

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.