Goddess Durga at Udupi

Dolayamanah Govindah

Dolayamana Govinda alankara, nitya laksha tulasee archane and mahapooje

Dolayamanah Govindah Read More ยป