Cultural Events

Lavakusha Harikathe by Hulikal Nagaraj at Udupi

Lava Kusha Harikathe

As a part of the joint collaboration of Harikatha Parishat (R), Mangaluru, Akhila Karnataka Kirtana Parishat (R), Bengaluru and Shri Hande Dasa Pratishtana (R), Karkala, under the auspices of paryaya Shri Palimaru Matha to present Harikatha Jnana Yagna continually for a period of 60 days, Hulikal Nagaraj delivered a harikatha recital on “Lava Kusha” at the madhvamantapa of Shri Krishna Matha.

Lava Kusha Harikathe Read More »