Skip to main content
x

Tirumala Srinivasa Devaru prasada samarpane

Shri Krishnamathadalli Palimaru mathada Uttaradhikaariya sanyasa dheekshe sandarbhadalli Tirumala Srinivasa Devaru prasadavannu allina archaka vrundadavaru vedaghosha sahita Paryaya H.H.1008 Shri Vidhyadheesha Theertha Shripadaru haagu H.H.1008 Shri Raghuvarendra Theertha Shripadaru mattu Paryaya Shripadara nutana Shishyarige samarpisidaru.

SGR_8857.jpg
SGR_8861.jpg
SGR_8862.jpg