Skip to main content
x

Daily Events - Sri Vadirajara Aradhane

04.04.2018 | Bhanu Vara | Hasta  Nakshatra | Tritiya Tithi
Aradhana of Shri Vadiraja Gurusarvabhoumaru

Time Event
8:00 to10:00 AM First session of interactive spiritual discourse and debate on Nyayamrute Avidyalakshana Bhangah : Venue : Kanaka Mantapa
09:00 AM

Vajra Kavacha Alankara Seve, Laksha Tulasi Archane & Maha Pooje
Seva Kartaru Sri S. Venkataraman, Sri R. Raghottaman, Sri V. Varun & Family Chenna

02:30 PM to 5:00 PM Second session of interactive spiritual discourse and debate on Nyayamrute Avidyalakshana Bhangah : Venue : Kanaka Mantapa
3:30 PM Chandra Shala Purana
Discourse By : Vidwan Mohana Acharya, Sub: Vishnu Sahasranama
4:30 PM Procession of Shri Vadirajaru & His Granthas In commemoration of His Aradhana
5:00 PM Madhwamanya Paryaya Jnana Yajna at Rajangana
Discourse on Shri Vishnu Purana by Vidwa Sri Raghavendracharya Nagarahalli
7:00 PM Chamara Seve, Raatri Pooje
Seva : Sri Narasinga Acharaya & Family
7:30 PM Brahma Rathotsava
Seva Kartaru : Shri Sundara Rajan, Sri Vyasaraja Seva Trust, Coimbatore.
   
24X7

Nirantara Hari Dasa Bhajana Program by
Shivapriya Bhajana Mandali - Kasaragod
Durgashri Bhajana Mandali - Puttur
Vishnupriya Bhajana Mandali - Kaniyuru
Tryambakeshvara Bjanana Mandali - Kasaragod