Skip to main content
x

Daily Events 06.02.2018

Date : 06.02.2018
Tuesday
Shashti
Chitta Nakshatra

Time Program
9:00 AM Laksha Tulasi Archane
10:30 AM Maha Pooje
04:15 PM Chandra Shaale Purana
Sub : Shri Vishnu Sahasranama in Anushasana Parva
By: Vidan Sri Mohana Acharaya
05:00 PM Madhwamanya Paryaya Jnana Satra
Discourse on : Vishnupurana
By : Vidwan Sri Nagendra Acharya, Chippagiri
Anugraha Sandesha by Sri Vidyadheesha Teertha Swamiji &
Sri Eeshapriya Teertha Swamiji
07:00 PM Chamara Seva & Ratri Pooje
07:30PM Rathotsava
24 Hrs Harinama Sankeertna near Kanaka Gopura

Note : Pravachana's will be streamed live at www.palimarumatha.org/live