“ಮಧುರ ಪಟ್ಟಣ” ಸಂಚಾರ

Sri Vidyadheesha tirtharu and Sri Eeshapriya tirtharu visited “MADHURA “,the birth place of Lord Sri krishna. The dip in the holy river, Yamuna and Dandodaka to devotees was also sanctifying.
(Photos:- Laxminarayan Udupa)

ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹಾಗು ಅದಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಈಶಪ್ರಿಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಇಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಜನ್ಮಸ್ಥಾನವಾದ “ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣ”ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಮುನಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದಂಡೋದಕ ಕೈಗೊಂಡರು.

Leave a Reply

%d bloggers like this: