Sri Sri Vidyadheeshateertha Swamiji’s “SHOBHAYATRA”

Sri Vidyadheesha Teertharu and Sri Eeshapriyatirtharu performed "PANCHAMRUTA ABHISHEKA" to Sri Jagannatha dasaru at Manvi. ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿಗೆ Read more